کایزن

کایزن

کایزن تغییر به سمت بهتر شدن یا بهبود مستمر و تدریجی است