پیشگویی آینده فناوری

پیشگویی آینده فناوری

ری کرزدایل ، آینده پژوه آمریکایی مدیر فنی گوگل مخترع و نویسنده کتابهایی همچون "تگینگی نزدیک است " باور دارد نامیرایی تا سال 2050 دست یافتنی است

پیشگویی های وی در این گرافیک اطلاع رسان ارائه شده است